Bring the nature indoors

Awakening a story

Jag står nu om endast några veckor inför att presentera mitt nästa projekt, historien om ”Aurora Borealis”.
”Aurora Borealis” är en naturlig följd efter ”Awakening” som visades första gången i februari 2011 på galleri SO-Stockholm under Stockholm designweek för att sedan resa vidare ut i världen.
”Awakening” var för mig verkligen ett hopp rakt ut i det okända utan livlina.
Jag visste att jag tog tag i ett ämne som kunde tyckas skumt och svårbegripligt, att jag valde just mattor som jag sedan kopplade ihop med interiördesign hur skumt var inte det? Jo därför att jag ser människan som en berättande varelse med en stor nyfikenhet just på berättelsen, vilket vi gärna omger oss med på alla dess möjliga sätt.
Jag har också en stor övertygelse om att det som vi väljer att omge oss med påverkar oss mer än vad vi tror så även via interiördesign.
”Awakening” är en berättelse om min resa och inre sökande beskriven genom dessa tolv vävnader.
Frågor som vad är framgång på riktigt, vad som är vinst på riktigt är naturliga reflektioner som kommer upp i berättelsen.                                                                                                                                                       Med svar som att våga investera sin tid och kraft i den egna resan utan att kunna se någon tydlig utdelning att börja förstå och lära känna sig själv på djupet att resa inåt är de frågor som berättelsen ”Awakening” via symbolspråk och välkomponerade färger velat gripa tag i.

Att skapa textilkonst och interiördesign via berättelser på just det här sättet fortsätter jag nu med via ”Aurora Borealis” där jag samarbetar med fotokonstnären Richard von Hofsten där tydligt hans fantastiska bildspråk och tolkning förstärker berättandet. Projektet Aurora Borealis är även filmat och kommer att presenteras genom en dokumentärfilm där operasångerskan Kristina Göransson tolkat mina tankar och överfört till sitt egna personliga språk i toner.

 

I now account for only a few weeks before I present my next project, the history of ”Aurora Borealis”.  Aurora Borealis” is a natural consequence (and follow up to my exhibition) Awakening” which was first shown in February 2011 at the gallery SO-Stockholm during Stockholm Design Week and then travelled further out, into the world. Awakening” for me was truly a jump straight into the unknown without a lifeline.

I knew that I had grasped a subject “Awakening” that might seem weird and obscure, that I had chosen rugs, which I then linked with interior design, how weird is that? Well, because with a great curiosity I see man as a storytelling creature, right from the story which we like to surround ourselves with and all possibilities. I also have a great belief that what we choose to surround ourselves with influence us more than we think also through the interior design. 

“Awakening” is a story about my journey and my soul’s revelations illuminated in these twelve rugs.Questions like what is success – for real, what do we profit from truly natural reflections that come up in the story. With answers that dare us to invest our time and effort in our own journey without seeing any clear dividends will help us to begin to understand and get to know ourselves more deeply, travelling inwards creates the questions that the story Awakening” through its symbolic language and well composed Colors grasps and tells.

To create textile art and interior design through the stories in this particular way, I continue on now through the “Aurora Borealis” story where I collaborate with photo artist Richard von Hofsten, who, clearly through his fantastic imagery and interpretation reinforces the narration. The project “Aurora Borealis” is also filmed and will be presented through a documentary where the opera singer Kristina Göransson interprets my thoughts and transfers them to her own personal language of tones.

http://www.aurorabo.com

Love

Charlotte

awakening-till-biografi

Exhibition Awakening gallery So-Stockholm 2011

atelier-transformation

Rug Transformation – is healing and growing.

carpet-trust-300-dpi

Rug Trust – the flowers are trustfully waiting in the block of ice waiting for flowering and awakening. 

carpet-kundalini-300-dpi

Rug Kundalini – integrated and open the energy flows purely true all the body chakras.

atelier-passage

Rug Passage – life is like a labyrinth a road to an unknown destination for a growing individual open for other worlds, the walls slowly start to become transparent.

new-views-300-dpi

Rug New views – the third eye is opened and observes the new views.

 

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.