Bring the nature indoors

Creating living space

Att skapa livsrum är för mig att skapa miljöer som stärker och balanserar oss.
Att bara gå på det ytliga skiktet när man önskar förändra de platser vi bor och arbetar på fungerar inte i längden enligt min tes som är inspirerad och till stor del hämtad ur den mångtusenåriga läkekonsten Ayurveda och dess byggfilosofi Vastu Shastra. Detta är ett ämne jag kan tala om hur mycket som helst eftersom jag anser att det bör belysas om och om igen. Jag har numera kunnat skönja förändringar inom området, man presenterar vetenskapliga rön och belägg att det faktiskt är så att vi påverkas via våra sinnen på djupet i de miljöer vi vistas i.
Vill se mer av detta tack och gärna mer nyfikenhet. Jag delar här vidare hur jag och Richard von Hofsten arbetat med Aurora Borealis och försökt beskriva årstidernas växlingar och naturens påverkan inom oss och vidare i vårt livsrum något som sker alltid oavsett.

Creating living space for me is to create environments that strengthens and balances us.
To just go on the superficial condition when you are into a change on the places we live and work on does not work in the long run in my thesis who are inspired and largely comes from the thousands of year old practice of medicine Ayurveda and its build construction philosophy of Vastu Shastra. This is a topic I can talk about non stop because I think it should be highlighted again and again. I now able to discern changes in the area, I see some of presenting scientific evidence and evidence that it is actually so that we are influenced by our senses in depth in the environments we live in.
I want to see more of this reflections and more curiosity. I share here some influences how I and Richard von Hofsten worked with Aurora Borealis and tried to describe the changing seasons and nature’s influence within us and on our living space, something that is always done regardless.

Love

Charlotte

 

Living with ”Ripening fields” Fall

Maturity, success, manifestation,  material: herbal colors hemp wool

Photo: Richard von Hofsten

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.