Bring the nature indoors

How can you apply art in interior decoration and interior design into art

Det är snart 7 år sedan som jag visade min mattkollektionsberättelse Awakening vävd i hållbara material och framtagen i samverkan med fantastiska vävare i norra Indien.

En 7 års cykel, som visat sig bli till en stigande bekräftelse. När utställningen visades mottogs den inte med öppna armar i alla fall inte här i Sverige, utan med misstänksamhet, för vad menar hon egentligen? Hur kan man ta in konst i inredning och inredning i konst och dessutom med existentiella frågor va läskigt,. Nu känns det mer som att de tankar och idéer som jag då ville torgföra ligger mer i fas med tiden.

Awakening beskriver via en färgkoordinerad abstrakt och figurativ bildberättelse de 12 stegen mot uppvaknande, att vakna upp ur en grumlig föreställning både om sig själv samt den plats som man befinner sig på. En omdefinition av jaget.

Detta att med klarhet börja betrakta sin omvärld via den polarisering som nu tydligt växer i samhället tvingar oss till att börja ta ställning att börja verbalisera vem vi är vad vi tror på vad som verkligen är viktigt för var och en av oss,.

Tidigare har detta att få öppet verbalisera en åsikt mer överlåtits åt makten och de tyckande i samhället. Nu faller denna lott mer på individen och är just ett steg mot uppvaknandet att våga ifrågasätta, att våga kritiskt och objektivt granska det som presenteras.

Vi ser nu bara början på denna snöboll av jagets frigörelseprocess och självförståelsens växande insikt för insikt.

It’s almost 7 years since I exhibited my carpet collection story ”Awakening” woven in durable materials and developed in collaboration with amazing weavers in northern India.

A 7 year cycle, which proved to be a rising confirmation. When the exhibition was initially shown, it was not received with open arms at least, not here in Sweden, but viewed with suspicion, what does she really mean? How can you apply art in interior decoration and interior design into art, in addition, existential questions. It felt more like the thoughts and ideas that I wanted to convey would be more appreciated with time.

Awakening, through its colour-coordinated abstract and figurative image story, describes the 12 stages of awakening, waking up from a cloudy view of themselves as well as the place on which they are located. A redefinition of ones self.

To begin to look at ones surroundings with the polarisation now evidently growing in society forces us to start taking the position to begin to verbalise who we are what we believe in what is really important to each of us.

In the past, to openly verbalise an opinion was only expected of those in power and the pundits of society. Now, it falls more on the individual and is just one step towards our own awakening, to dare to question, dare to critically and objectively review what is presented to us.

We only see the beginning of this snowball of the self-liberation process and the self-understanding’s growing insight into insight.

Love

Anna Charlotte

Exhibition Awakening Gallery SO-Stockholm

Photo: Charlotte Gawell

 

Carpet ”Tranformation” Awakening collection

Photo: Anne Nybaeus 

Carpet ”Projection” Awakening collection

Photo: Anne Nybaeus 

Carpet ”Kundalini” Awakening collection

Photo: Richard von Hofsten

Carpet ”Passage” Awakening collection

Photo: Charlotte Gawell

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.