Bring the nature indoors

Workshop blues

När jag skapar workshops så fungerar färgerna och elementen som grund, och där intentionen bygger på att medvetandegöra de verktyg som kan användas för att skapa balanserande hem och livsmiljöer.

Jag jobbar då utifrån två olika koncept där det första är baserat på färgpsykologi, färgernas djupare påverkan och hur dessa kommunicerar. Här är min tes till stor del hämtad från Vastu Shastra den vediska byggfilosofin – yoga för hemmet, samt moderna forskarrön.

Min andra och senaste workshop – Bring The nature indoors – är till mycket hämtad och inspirerad av Ayurvedans grundprinciper om vår fysiska konstitution och elementens närvaro via de tre doshorna Vata, Pitta Kapha, och hur deras respektive kvaliteter återspeglas i naturens årstidsväxlingar.
I denna workshop har jag valt att belysa hur årstidernas växlingar kan balanseras med hjälp av färg och materialval i de miljöer som vi skapar.
Som ett exempel, doshan vata kopplad till luft och rymd elementen, som är mer närvarande under höst och vinterhalvåret, kommer lätt i obalans av kyla och torrhet, något som lättare sker av att vistas i rum av motsvarande kvalitet – en kylig färgpalett – få eller inga textilier- dominerat av möbler i metall och glas.
Att vara medveten om detta är en god anledning till att mer hälsosamma miljöer kan skapas.

When I create workshops, the colours and elements work as a foundation, the intention is based on the awareness of different holistic tools that can be used to more easily create balance in the home and habitats.

I then work from two different concepts, the first is based on colour psychology and the deeper impact of colours and how they communicate, the inspiration is largely derived from Vastu Shastra’s Vedic Building Philosophy – Yoga for the home, as well as modern research.

My second and most recent workshop – Bring Nature Indoors – is based on knowledge collected and inspired by the basic principles of Ayurveda about our physical constitution and the presence of the elements through the three doshas, Vata, Pitta Kapha, and how their associated qualities are reflected in nature and the seasonal changes.

In this workshop, I have chosen to highlight how seasonal fluctuations can be balanced using colour and material choices in the environments we create.

As an example, the vata dosha is connected to air and space, therefore unbalance the qualities of cold and dryness which are easily increased in rooms of equivalent quality – a cool colour palette – few or no textiles dominated by metal furniture and glass.

Being aware of this, I think, creates a good reason and better conditions for more healthy environments to be created.

Love
Anna Charlotte

For more information about my work-shops. [email protected]

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors, Word of Color.

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.