Bring the nature indoors

Knowledge creates environmental tools

Att leva genom rytm och samverkan med sin konstitution är något som Ayurvedan praktiserat i flera tusen år. Modern forskning som studerar hälsa och välbefinnande, presenterar återkommande forskningsresultat som belyser just betydelsen av våra dagliga rutiner och livsmiljö.
Att Ayurvedans mångtusenåriga hälsolära och behandlingsmetoder, mer och mer uppmärksammas av modern forskning känner jag som ett mycket hoppfullt tecken i tiden. Något som kanske kan bidra till att samhällsfrågor rörande hälsa och välbefinnande börjar att bemötas mer utifrån ett holistiskt förhållningssätt.

Men vad betyder en holistisk livsstil rent praktiskt ?
En holistisk livsstil är för att fatta mig kort, när alla bitar i det dagliga livspusslet är länkade.

Hur vi tänker
• Vad vi äter
• Hur vi sköter vår kropp
• Vår livsmiljö
• Arbetsplats
• Hur vi behandlar andra människor och medvarelser

Här tillkommer vikten av närvaro och balans i de beslut som man dagligen fattar.

Hur föder vi våra sinnen ?
Det är med våra sinnen som vi registrerar och tolkar vår omgivning, tolkningar som vidare återförs till kroppen. Att föda och balansera våra sinnen innebär rent praktiskt att tillföra det som ger oss balans och välmående samt att avlägsna eller minska på det som orsakar stress och obalans.

Environment psychology
Är en beskrivning om hur de miljöer som vi dagligen vistas i påverkar vår hälsa och välmående på djupet.
Och hur man utifrån den insikten kan förändra ohälsosamma miljöer till balanserande och stödjande livsrum.

Color psychology
Är att medvetandegöra färgers betydelse och påverkan i de miljöer som vi skapar och vistas i.
Att använda färger utifrån dess välgörande egenskaper finner man sedan flera tusen år tillbaka inom Ayurvedan där färg och ljusterapi länge använts i olika behandlingar.
Vår viktigaste energikälla är ljus, för ljuset ger näring till vår hormonproduktion något påverkar hela vårt biokemiska system.
Varje färg som finns i det synliga ljusspektrat har sin egen våglängd, frekvens som producerar en specifik energi och näringseffekt som ger en lugnande och balanserande påverkan.

Enligt ayurvedisk färgterapi så påverkas våra sinnen via de tre gunas, vilka benämns som Sattvic, Rajasic och Tamasic (tre kvaliteter i sinnet).

Alla färger bär på nyanser av dessa kvaliteter
Sattvic – Renhet, klarhet
Rajasic – Aktivitet, distraktion
Tamasic- Tröghet, okunskap

Använd helst nyanser av Sattvic kvalitet – dessa nyanser ger glädje harmoni och lugn och främjar andlig utveckling.
Färger med Sattvic egenskaper är vit, guld, grön, blå och violett.

Rajasic färger är mer intensiva och med en skarp intensitet, och som i för stor mängd kan framkalla oro i sinnet.
Färger med Rajasic kvalitet är gul, orange, röd, blank metall
Tamasic, färger är mörka grumliga och leriga, de gör lätt att sinnet blir tungt, och överbelastad.
Tamasic färger är bruna, svart och grå

Living through rhythm and cooperation with its constitution is something that ayurveda practiced for thousands of years. Modern research linked to health and well-being, presents recurring research findings that highlight the importance of our daily routines and habitat.
The fact that the ayurveda millennial health education and treatment methods, more and more attracted to modern research, I feel like a very hopeful sign in time. Something that may start to help social issues regarding health and well-being begin to be treated more in terms of a holistic approach.

But what does a holistic lifestyle mean?
A holistic way of life is to take me short, is when all the pieces in the daily life puzzle are connected.

• How we think
• What we eat
• How we take care of our body
• Our living environment
• Workspace
• How we treat other people and animal friends

Here is the importance of presence and balance in the decisions that are taken daily

How do we feed our minds?
It is with our minds that we register and interpret our surroundings, interpretations that are returned to the body. Feeding and balancing our minds means purely
that are returned to the body. Feeding and balancing our minds means purely practical to deliver what gives us balance and prosperity, and to remove or reduce what causes stress and imbalance.

Environment psychology
Is a description of how the environments we daily stay in affect our health and well-being in depth.
And how from that insight can change unhealthy environments to balancing and supportive living spaces.

Color psychology

Is to consciously explain the importance and color of colors in the environments we create and live in.Using colors based on its beneficial properties have been found in ayurveda for thousands of years, where color and light therapy have long been used in various treatments. Our main source of energy is light, because the light nourishes our hormone production and affects our entire biochemical system.

Each color in the visible light spectrum has its own wavelength frequency that produces a specific energy and nutritional effect that has a calming and balancing effect.In Ayurvedic color therapy, our minds (senses) are influenced by the three Gunas, which are called Sattvic, Rajasic and Tamasic (three qualities in mind).

All colors carry shades of these qualities.

Sattvic – Purity, clarity

Rajasic – Activity, distraction

Tamasic- Inertia, ignorance

Use any shades of Satisfactory quality – these shades provide joy harmony and calm and promote spiritual development.

Colors with Sattvic properties are white, gold, violet and blue. Rajasic colors are more intense and with a sharp intensity and can cause too much amount of concern in mind.

Colors with Rajasic quality are yellow, orange, red, purple, glossy metal 

Tamasic, colors are dark cloudy and muddy, they make it easy for the mind to become heavy and overloaded.

Tamasic colors are brown, black and gray

Love
Anna Charlotte

 

For more information about my work-shops. [email protected]

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors,Word of Colors©

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.