Bring the nature indoors

Bonjour Madame!

Det offentliga rummet är den plats som vi gemensamt delar där vi möts dagligen vare sig vi vill det eller inte. Hur vi människor medvetet eller omedvetet påverkar och påverkas, i det offentliga rummets energi, det valet ligger hos oss alla.

Holistisk hälsa ( Kropp, själ, ande) och environment psychology innefattar alla bitar i det dagliga livet, även den viktiga biten hur vi bemöter varandra bidrar i ett längre perspektiv till vår kollektiva hälsa.

Som boende mellan Stockholm och Paris ser jag tydligt hur bemötandekoden skiljer stort. Här bemöter man tydligt varandra i det offentliga rummet, du kan inte kliva in i en butik utan att hälsa eller göra dig synlig, tillika bemöts man och synliggörs. Jag gillar detta mycket och är övertygad om att det är ett viktigt inslag i det vardagliga varandet, att med det lilla kan vi förändra i det stora.

Som ett exempel från gatan där jag bor så går det inte att smyga förbi ( har nämligen försökt) där ost eller grönsakshandlaren alltid vinkar och hälsar varje morgon,

Och det handlar inte om vädret (klimatet) för oavsett vinter som sommar så kommer alltid ett -Bonjour Madame-

För att mer underbygga mitt påstående så presenterades för ca 20 år sedan spegelneuronen, en revolutionerande vetenskaplig upptäckt inom hjärnforskningen. Genom denna upptäckt så kunde man presentera bevis för hur vi faktiskt påverkas av varandras bemötanden och hur våra dagliga möten blir till direkta speglingar som påverkar oss, eller något som kan beskrivas som projiceringar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spegelneuron

Livsrummet är i det dagliga vårt hem, arbetsplats och gatans teater

Så vad vi skickar vidare kommer tillbaka till oss.

The public space is the place we share in which we meet daily whether we want it or not.
How we consciously or unconsciously influence and influence people in the public space’s energy, the choice lies with all of us.
Holistic health (body, mind, spirit) and environmental psychology include all the pieces in daily life, even the important piece of how we deal with each other contributes in a longer perspective to our collective health.

As a living between Stockholm and Paris, I clearly see how the code of conduct differs greatly. Here you clearly meet each other in the public space, you can not walk into a shop without hearing or making yourself visible, even being addressed and made visible. I like this a lot and am convinced that it’s an important element in everyday life, that with that little we can change in the big.

As an example from the street where I live, you can not sneak past
(have tried) where the cheese or vegetable trader always winks and greets every morning.
And it’s not about the weather (climate) for any winter and summer, so always comes a -Bonjour Madame-

To further substantiate my statement, was presented about 20 years ago, the mirror neuron, a revolutionary scientific discovery in brain research. Through this discovery, we were able to present evidence of how we are actually influenced by each other’s attitudes and how our daily meetings make direct reflections that affect us, or something that can be described as projections.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_neuron

The living space is in our daily home, workplace and street theater
So what we send on will come back to us.

Love 

-Anna Charlotte

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors, Word of Color.

Contact: [email protected]

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.